WIZERUNEK UCZNIA I ABSOLWENTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4

Wizerunek ucznia i absolwenta Szkoły Podstawowej nr 4 w Radlinie

 

       I.            Dbałość o honor Polaka i tradycje narodowe.

1.      Postawą i zachowaniem uczeń zaświadcza o tym, że jest Polakiem: zachowuje się godnie wobec symboli narodowych i religijnych.

2.      Bierze udział w programach przygotowanych z okazji świąt i rocznic państwowych.

 

    II.            Dbałość o wywiązywanie się z obowiązków ucznia.

1.      Jest punktualny i obowiązkowy.

2.      Pracuje aktywnie i samodzielnie.

3.      Korzysta z różnych źródeł informacji (Internet, biblioteka)

4.      Potrafi selekcjonować i porządkować zdobywane informacje i określić ich przydatność do określonego celu.

 

 III.            Dbałość o wygląd zewnętrzny i higienę osobistą.

1.      Dba o wygląd zewnętrzny, jest czysto i schludnie ubrany.

2.      Dostosowuje strój do okoliczności i uroczystości.

 

 IV.            Dbałość o kulturę osobistą w szkole i poza nią: odpowiednie i godne zachowanie się.

1.      Jest pogodny, pozytywnie patrzy na otaczający go świat, siebie i innych.

2.      Grzecznie i z szacunkiem odnosi się do innych.

3.      Chętnie nawiązuje kontakty, prezentując swój punkt widzenia, rozważając poglądy innych.

4.      Dba o poprawność językową, nie używa wulgaryzmów.

5.      Właściwie reaguje na uwagi.

6.      Akceptuje porażki,  stara się wytrwale i konsekwentnie poszukiwać innych rozwiązań.

7.      W odpowiedni sposób reaguje na wszelkie zło.

8.      Szanuje cudzą własność.

9.      Jest koleżeński i uprzejmy.

10.  Pomaga w różnych sytuacjach.

11.  Zna i stosuje zasady netykiety.

12.  Chętnie współpracuje z innymi ludźmi, przestrzega zasad ustalonych przez grupę.

 

    V.            Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych.

1.      Stara się przewidzieć skutki swoich działań.

2.      Nie stwarza sytuacji konfliktowych i niebezpiecznych.

3.      Przestrzega obowiązujących regulaminów zapewniających bezpieczeństwo.

4.      Dba o swoje zdrowie:

·         nie pije alkoholu pod żadną postacią,

·         nie pali papierosów, e-papierosów,

·         nie zażywa narkotyków, dopalaczy ani innych środków odurzających,

·         nie ogląda filmów, czasopism, które mogą mieć zły wpływ na psychikę.

5.      Dostrzega i reaguje na sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu.

 

 VI.            Dbałość o czystość, porządek i mienie szkolne.

1.      Dba o czystość otoczenia i środowiska naturalnego.

2.      Szanuje mienie szkoły (nie psuje ławek, krzeseł, pomocy dydaktycznych, itp.).

 

VII.            Dbałość o honor i tradycje szkoły. Uczeń świadomie i dobrowolnie:

1.      Bierze aktywny udział w życiu klasy, szkoły i środowiska lokalnego.

2.      Godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz.

3.      Rzetelnie pełni powierzone mu funkcje.

ABSOLWENT SP4

ABSOLWENT NASZEJ SZKOŁY

Absolwent MIROSŁAW SOSNA

Dziękujemy p. Mirosławowi Sośnie za podzielenie się swoją opinią o naszej szkole jako jej absolwent.

 
 
 
 
 
 

Polecamy newsletter informacyjny Urzędu Miasta Radlin. Rejestracja nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji, w każdym momencie można zrezygnować
z subskrypcji.

 
JAKIE ARTYKUŁY CHCIAŁBYŚ CZYTAĆ W \"SZKOLNEJ PLOTCE\"??

SZKOLNE NOWINKI
KĄCIK KULINARNY
ABC ZDROWIA
DOWCIPY I ŻARTY
CIEKAWOSTKI ZE ŚWIATA